Ga direct naar: Inhoudsopgave | Zoeken | Site-navigatie

Verpleegkundig leiderschap

In het JBZ werken de verpleegkundigen van de toekomst

Het JBZ heeft de ambitie het meest patiëntveilige en patiëntgerichte ziekenhuis in Nederland worden. Dit vertaalt zich in de zes dimensies van kwaliteitszorg: patiëntenveiligheid, efficiëntie, tijdigheid, klantgerichtheid, effectiviteit en gelijkheid.

 

De verpleegkundige draagt bij aan elke dimensie van kwaliteitszorg en speelt daarom een cruciale rol in de ambitie van het JBZ. De ambitie en de toegenomen complexiteit van zorg, stelt andere en hogere eisen aan de verpleegkundige professional dan voorheen.

 

In ons online magazine lees je meer over de verdere professionalisering van onze verpleegkundigen.

 

Professionalisering  en positie van de verpleegkundige beroepsgroep in het JBZ

De cruciale rol van de verpleegkundige maakt dat professionalisering van de verpleegkundige beroepsgroep en een sterke positie van de verpleegkundige in de organisatie veel aandacht heeft.
Het JBZ heeft een actieve Verpleegkundige Staf (VPS) die verpleegkundigen oproept de veelal aanwezige individuele passie te verbinden met de beroepspassie; staan voor je vak, macht voelen en beroepstrots vergroten.

 

Daarnaast heeft de VPS de organisatie opgeroepen duidelijk onderscheid te maken  tussen de MBO- en HBO- opgeleide zorgprofessionals aangaande competenties, taken, functies en verantwoordelijkheden. Zodat overvraging van MBO-ers en onderbenutting van HBO-ers voorkomen wordt.

 

De VAR werkt samen met Raad van Bestuur en Managers bedrijfsvoering om binnen  het JBZ  een structuur neer te zetten waarbinnen verpleegkundigen  voortdurend worden gestimuleerd en geïnspireerd. De organisatiestructuur dient hen uit te dagen en aan te zetten tot zorginhoudelijke innovaties op alle niveaus. Het investeren in kennis en vaardigheid wordt gezien als een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van het JBZ als werkgever en van de verpleegkundige.  Het JBZ wil de verpleegkundige faciliteren, stimuleren, doceren en inspireren  om excellente zorg te verlenen. Van de medewerker wordt verlangd dat hij investeert in blijvende deskundigheid.

Verpleegkundigen op waarde geschat

In het JBZ is het onderscheid dat in de praktijk merkbaar moet zijn tussen een vierjarige MBO-opleiding en een vierjarige HBO-opleiding ook echt vormgegeven. De niveau 4 en de niveau 5 verpleegkundigen worden ieder op waarde geschat.


In het JBZ hebben de HBO verpleegkundige een goed uitgewerkt HBO-profiel een bijbehorende functieomschrijving (verpleegkundige niveau 5)  en een bijbehorende inschaling.

Dit geldt ook voor de MBO verpleegkundige:  een aansluitend MBO-profiel met bijbehorende functieomschrijving (verpleegkundige niveau 4) en een bijbehorende inschaling.

Alle verpleegafdelingen hebben een implementatieplan en tijdpad,  om een nieuwe gewenste verhouding HBO/MBO te bereiken. Dit is een geleidelijke weg omdat er  in de basissituatie nog weinig HBO-medewerkers zijn.

In de implementatatieplannen ligt de focus op het onderscheiden van de HBO functie en profiel met aandacht voor de overgangssituatie. Er wordt vormgegeven aan ontwikkeltrajecten voor niveau 5 verpleegkundigen. Ook aan het versterken van het MBO karakter en profiel van de niveau 4 verpleegkundigen wordt aandacht besteed. Het uitgangspunt is dat zowel HBO- als MBO- zorgprofessionals nodig zijn en blijven.

 

 

Profiel niveau 4 verpleegkundige

De niveau 4 verpleegkundige is een MBO-V opgeleide  verpleegkundige,  een deskundige en bekwame zorgprofessional die handelt  in zorgsituaties die in het algemeen relatief stabiel zijn.
Het handelen verloopt in die situaties grotendeels volgens (professionele) standaarden en richtlijnen en van de MBO zorgprofessional wordt verlangd dat hij/zij in die context de patiënt lichamelijke, emotionele en geestelijke ondersteuning biedt.

 

Het MBO-profiel verpleegkunde heeft de volgende competenties:

- Het professioneel handelen en professioneel gedrag, het communicatievermogen en het vermogen tot samenwerken zijn belangrijke elementen in het competentieprofiel van de MBO verpleegkundige.
- Er wordt minder beroep gedaan op (het ontwikkelen) van evidence based practice en het vermogen tot risico-inschatting, vroegsignalering, probleemherkenning, interventie, monitoring en evaluatie in complexe situaties.

Het JBZ faciliteert doorstroommogelijkheden voor excellente MBO’ers naar het HBO V.

 

Profiel niveau 5 verpleegkundige

De niveau 5 verpleegkundige is een HBO-V opgeleide  verpleegkundige,  een deskundige en bekwame zorgprofessional die in staat is bij multiproblematiek af te stemmen met anderen, samen met de patiënt prioriteiten kan stellen, bespreken en omzetten in geïntegreerde zorgplannen en kan bijdragen aan praktijk- onderzoek. Daarbij is de HBO verpleegkundige goed ingevoerd in technologische mogelijkheden die van toepassing zijn voor de zorg en heeft hij oog voor preventie en continuïteit van zorg en samenwerking in de 1e, 2e en 3e lijn.


Het HBO-profiel verpleegkunde heeft de volgende competenties:
- Naast de rol van verpleegkundig expert, spelen klinisch redeneren, kritische zelfreflectie, communicatieve vaardigheden, interdisciplinair samenwerken, kennis en wetenschap, maatschappelijk handelen, organisatie en professionaliteit  een grote rol. (Canmed rollen)
- Een bijdrage kunnen leveren aan praktijkgebonden onderzoek, met als uitkomst versterking van Evidence Based Nursing/ Practice.  
- Kennis/kunde van technologische mogelijkheden die van toepassing zijn voor de zorg.
- Aandacht voor coördinerende rol, kennisvermeerdering, afstemming, samenwerking en leiderschap.

 

Achtergrondinformatie (aanleiding voor hogere eisen aan verpleegkundigen)

Huidige ontwikkelingen zoals een toenemende complexiteit, comorbiditeit, vergrijzing en een toename van het aantal chronisch zieke patiënten vraagt om een verpleegkundige functie die naast kwantitatief meer kwalitatief is opgebouwd. De hogere turn over, vraag gericht verplegen en de rol van de mantelzorger vormen een steeds grotere rol in het beroep dat op de verpleegkundige gedaan wordt. Het evidence based en volgens best practices werken en het snel inspelen op ontwikkelingen vragen een professionaliseringsslag van de verpleegkundige beroepsgroep. Dit alles maakt het noodzakelijk om verpleegkundige in te zetten naar niveau.

 

Op veel afdelingen in het JBZ lag de nadruk van de verpleegkundige zorg op uitvoerende werkzaamheden. De rol en taakvolwassenheid van de verpleegkundige ten aanzien van zijn eigen kennis en deskundigheid was onvoldoende ontwikkeld. De verpleegkundige denkt vooral oplossingsgericht, het analytisch denk vermogen van de verpleegkundige  moet zich verder ontwikkelen. De verpleegkundige stelt zich dienstbaar op ten opzichte van de specialist. Het uitvoeren/opzetten van kwaliteitsprojecten, prospectieve risico analyses en het opzetten en onderhouden van kwaliteitsverbeteringen is een moeizaam proces gebleken. Verpleegkundigen op  voelen zich overvraagd.

Zoals in “de visie op de verpleegkundig professional” (Visiedocument VPS)  te lezen is, is het opleidingsniveau van verpleegkundigen gerelateerd aan de kwaliteit van zorg. Het gebrek aan onderscheidt qua taken en werkzaamheden van niveau 4 en 5 in de dagelijkse praktijk levert onwenselijke situaties op. Het potentieel van de niveau 5 verpleegkundige wordt onvoldoende benut en de niveau 4 verpleegkundige komt in situaties waarin zij verantwoordelijkheden krijgen die zij niet waar kan maken. Meer niveau 5 verpleegkundigen voorkomen sneller adverse events, verkorting van de opname duur en een reductie van ziekenhuiskosten. Het is daarom noodzakelijk dat er dagelijks voldoende niveau 5 verpleegkundigen werkzaam zijn aan het bed om de nagestreefde hoge kwaliteit van zorg te waarborgen.

Wat de optimale verhouding is om kwaliteit van zorg te leveren is nog niet vastgelegd in een richtlijn of door wetenschappelijk onderzoek te duiden. Dat komt doordat de bevindingen uit internationale onderzoeken niet “1 op 1” toepasbaar zijn in de Nederlandse situaties. Aangezien er binnen het  JBZ geen instrument voor handen is, gaan de afdelingen in het JBZ nu op zoek naar de juiste verhouding.


Zoeken

Print