Ga direct naar: Inhoudsopgave | Zoeken | Site-navigatie

Informatie Medisch Specialisten (AMS)

Wanneer je als medische professional een arbeidsrelatie aangaat met het JBZ, anders dan in de vrije vestiging, ontvang je van het JBZ een arbeidsovereenkomst. Voor medisch specialisten1 geldt een overeenkomst in het kader van de arbeidsvoorwaardenregeling medisch specialisten in dienstverband (AMS). Binnen het JBZ zijn aparte afspraken vastgelegd omtrent de locale interpretatie van de AMS, deze afspraken zijn opgenomen in het document medische staf

 

Voor "aan medisch specialisten gelijkgestelde beroepsbeoefenaren2" geldt dat je ofwel behoort tot de AMS-regeling (een beperkt aantal groepen) ofwel tot de CAO Ziekenhuizen. Voor alle medische professionals in dit kader geldt dat het document medische staf aan de arbeidsovereenkomst is gekoppeld voor wat betreft uitwerking van de werkafspraken.

 

Binnen het JBZ hanteren wij de AMS-regeling. Hierin zijn onder andere de volgende zaken geregeld: inkomen en vakantiebijslag, salaris, toeslagen en gratificatie, vergoedingen variabele kosten en nevenwerkzaamheden.1 Gedefinieerd als de arts die blijkens inschrijving in het BIG regis­ter en het register van de Medisch Spe­cia­listen Re­gis­tratie Commis­sie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Genees­kunst (KNMG­), is er­kend als medisch spe­cia­list in het daar­bij ver­mel­de onderdeel van de genees­kun­de

2 Gedefinieerd als: de beroepsbeoefenaar met universitaire vorming die op min of meer rechtstreekse wijze bij de behandeling is betrokken en in het ziekenhuis werkzaam is en die is opgenomen in het register van zijn beroepsvereniging;


Zoeken

Print