Ga direct naar: Inhoudsopgave | Zoeken | Site-navigatie

De klachtenfunctionaris

Op de pagina klachten kunt u de stappen lezen voor het indienen van een klacht. Zo probeert u bij voorkeur eerst uw onvrede met de betrokken zorgverlener zelf te bespreken.

Komt u er zelf niet uit met de zorgverlener(s) of ziet u er tegenop zelf een zorgverlener aan te spreken? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan een klachtenfunctionaris.

 

Wat doet de klachtenfunctionaris als u een klacht heeft?

U heeft verschillende mogelijkheden om met uw klacht te bereiken wat u zou willen. De klachtenfunctionaris geeft u daarover informatie en advies. Vaak vervult de klachtenfunctionaris zelf een bemiddelende rol bij het oplossen van uw klacht. Wat u met de klachtenfunctionaris bespreekt, blijft tussen u en haar. U kunt tijdens of na de klachtbehandeling beslissen dat u uw klacht aan een andere instantie wilt voorleggen. In alle gevallen registreert de klachtenfunctionaris uw klacht, tenzij de klacht anoniem werd gemeld. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.

 

Wie kan een klacht indienen?

Patiënten en bezoekers van het Jeroen Bosch Ziekenhuis kunnen een klacht indienen over het ziekenhuis, Revalidatiecentrum Tolbrug en het Sport Medisch Centrum. U kunt zich ook laten vertegenwoordigen door een ander, maar alleen als u hiervoor toestemming heeft gegeven.

 

Bij klachten over de behandeling van kinderen van 12 jaar en ouder moet het kind toestemming geven voor het indienen van de klacht. Als een vertegenwoordiger de klacht indient, moet de klager op wie de klacht betrekking heeft, het klachtenformulier of de klachtbrief ondertekenen voor akkoord.

 

De bemiddeling

Als u kiest voor bemiddeling, gaat de klachtenfunctionaris met uw klacht naar de betrokken zorgverlener en vraagt zij om een reactie. Het kan zijn dat u een reactie krijgt via een brief of via de telefoon. Er kan ook een gesprek worden georganiseerd met de betrokken zorgverlener. Als u en de betrokken zorgverlener dat willen, kan de klachtenfunctionaris daarbij als bemiddelaar aanwezig zijn.

De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en kiest geen partij voor u of voor de zorgverlener. Zij helpt u om tot een bevredigende oplossing van uw klacht te komen. Bent u niet tevreden met het resultaat van de bemiddeling? Dan kunt u de klacht alsnog voorleggen aan de onafhankelijke klachtencommissie van het ziekenhuis.

 

Als u een klacht indient, stemt u ermee in dat betrokken zorgverleners van het ziekenhuis inzage in uw medisch dossier geven aan de klachtenfunctionaris. Als u dit niet wilt, vermeld dat dan duidelijk bij het indienen van uw klacht.

 

Klachtenregistratie

De klachtenfunctionaris registreert de gegevens van de klachtbemiddeling en verwerkt deze anoniem in rapportages. Met deze rapportages informeert de klachtenfunctionaris de Raad van Bestuur en de leidinggevenden van het ziekenhuis over de klachten die bij hen zijn gemeld. Op deze manier vormen klachten een belangrijk hulpmiddel om de kwaliteit van de zorg in het Jeroen Bosch Ziekenhuis te verbeteren

 

Hoe kunt u een klacht indienen?

U kunt uw klacht telefonisch voorleggen aan de klachtenfunctionaris, een e-mail sturen aan klachtenfunctionarissen@jbz.nl of gebruik maken van het online klachtenformulier.

Bekijk de contactpagina voor bereikbaarheid en contactgegevens.Zie verder:

Zie ook

Patiëntenfolders

Zoeken

Print