Ga direct naar: Inhoudsopgave | Zoeken | Site-navigatie

Medische opleidingen

Een belangrijk kenmerk van een STZ-ziekenhuis is het opleiden van toekomstige medische professionals. Het JBZ is een groot opleidingsziekenhuis met opleidingen voor de meeste medische specialismes en de ondersteunende discipliness zoals klinische fysica, ziekenhuisfarmacie en klinische chemie. Er werken meer dan 80 AIOS, ruim 50 ANIOS en er zijn meer dan 50 jaarplaatsen voor coassistenten. Voor de basisopleiding wordt vooral samengewerkt met het UMC St Radboud.

 

Het JBZ is een teaching hospital. Leren is een kenmerk van het ziekenhuis, ook van de professionals buiten het medische domein. Leren verhoogt het werkplezier, bevordert kennis en is goed voor de zorg van nu en voor later.

 

De AIOS en ANIOS vormen een belangrijke groep in ons ziekenhuis en worden beschouwd als eventueel toekomstige stafleden. Via hun vertegenwoordigers worden met hen afspraken gemaakt omtrent onderwijsfaciliteiten, de jaarlijkse assistentendag, opleidingsklimaat en organisatorische zaken als arbeidstijdenregistratie. 

 

Vakgroepen en Jeroen Bosch Academie

De vakgroepen zijn zelf verantwoordelijk voor de daadwerkelijke opleiding van toekomstig specialisten. De regiefunctie wordt bekleed door een specialistopleider die tevens de intermediairfunctie vervult naar de organisatie van het ziekenhuis. Alle specialistopleiders zijn vertegenwoordigd in de Centrale Opleidingscommissie (COC). 

 

De Jeroen Bosch Academie (JBA) is namens de instelling verantwoordelijk voor het leerklimaat, arbeidsomstandigheden en de organisatie van de medisch specialistische opleidingen in algemene zin. De JBA biedt, samen met het Dagelijks Bestuur van de COC, ondersteuning aan de opleidende vakgroepen. De JBA vervult bovendien de formele rol van werkgever voor arts-assistenten in opleiding. Regelmatig heeft het Dagelijks Bestuur COC overleg met het bestuur van de Vereniging Medische Staf. Hierin komen zaken aan de orde als leerklimaat, visitaties en nieuwe ontwikkelingen.

 

Organisatie van A(N)IOS

De A(N)IOS zijn verenigd in "de Unie", de vereniging van de arts-assistenten en ondersteunende specialisten in opleiding. Vanuit het bestuur van de Unie wordt de groep vertegenwoordigd in de COC. Zij vormen de schakel met de AIOS en ANIOS, de COC en de Jeroen Bosch Academie.

 

Medische vervolgopleidingen en onderwijsvernieuwing

Alle medische vervolgopleidingen hebben nieuwe opleidingsplannen gemaakt. Daarin staan een 7-tal CANMEDS competenties centraal die het kenmerk vormen van de goed functionerende medisch specialist. Competentiegericht onderwijs is betrekkelijk nieuw voor de opleidende vakgroepen. Vanuit de JBA en het dagelijks bestuur wordt ondersteuning geboden en worden initiatieven ontplooid om een en ander mogelijk te maken. Zo is voor vele opleidingen het landelijke opleidingsplan verder uitgewerkt op lokaal niveau tot het lokale opleidingsplan. Hierdoor krijgt een AIOS meer sturing over de persoonlijke invulling van de opleiding.  

Voor een overzicht van de medische (vervolg) opleidingen, klik hier (selecteer medisch) waar ook de lokale opleidingsplannen zijn opgenomen.

 

Onderwijsproducten van de Jeroen Bosch Academie

Voor een goede en veilige start in het ziekenhuis verzorgt de JBA maandelijks introductiedagen met een veelheid aan onderwerpen en instructie en toetsing van reanimatiebekwaamheid en een ABCDE training. In korte tijd krijgt u informatie om goed aan de slag te kunnen. Bovendien krijgt u informatie over de faciliteiten om wetenschappelijk onderzoek te doen.

 

Vanuit de JBA worden trainingen en cursussen georganiseerd. Reflectie door intervisie wordt aangeboden aan alle A(N)IOS), individuele steun kan aangeboden worden door coaching. De JBA organiseert de kwaliteitscyclus van elke opleidingsgroep. Informatie over het leerklimaat wordt op vele manieren verkregen, o.a. door jaarlijkse metingen (D-RECT), individuele terugkoppeling aan leden van een opleidingsgroep (EFFECT) en uitslagen van visitaties. Jaarlijks worden verbeterpunten besproken met opleiders en AIOS. In een PDCA-cyclus worden deze verbeterpunten bewaakt en verder aangepast.

 

Onderwijsmiddag: piepers in het rek   

Ziekenhuisbreed is gekozen voor een vast aantal uren voor onderwijs binnen het specialisme, met andere vakgroepen en discipline overstijgend. Het grootste deel van de (AN)IOS heeft dan geen taken in de patiëntenzorg. De JBA verzorgt cursussen over o.a. patiëntveiligheid, ethiek en recht, leren van fouten, samenwerken in organisaties, wetenschap en teaching skills. Verder zijn er dan regelmatig lezingen van bekende sprekers en symposia over actuele onderwerpen. In het disciplineoverstijgend onderwijs worden onderwerpen behandeld welke uitnodigen tot verdieping en reflectie op de eigen ontwikkeling als professional. 

 

Coassistenten

Bij de begeleiding van de coassistentschappen hebben de A(N)IOS een belangrijke plaats. Er worden naast de reguliere coschappen, langdurende senior coschappen in het laatste studiejaar ingevuld, keuzestages en wetenschappelijke stages. Na elk coschap wordt de leerzaamheid met vertrekkende co’s besproken met het doel het onderwijs te verbeteren.

 

Per discipline is een coassistentopleider benoemd voor de organisatie en kwaliteitsbewaking. De organisatie van de coassistentschappen gebeurt vanuit het onderwijssecretariaat: coassistenten@jbz.nl .

 

Decaan

De decaan medisch onderwijs en opleidingen is namens het ziekenhuis belast met de bevordering van het algehele onderwijs- en opleidingsklimaat van het ziekenhuis. De decaan is laagdrempelig bereikbaar voor vragen en hulp.

 

 

 

 Zie verder:

Zoeken

Print